Skoči na sadržaj

Javni poziv za članove Nadzornog odbora UNSCG

Na osnovu odluke Upravnog odbora, donesene na elektronskoj sjednici održanoj 28.11.2022. godine raspisuje se

JAVNI POZIV ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA UNSCG

Javnim pozivom odabraće se tri člana Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore na period decembar 2022 – decembar 2024. godine.

I

Članovi Nadzornog odbora biraju se na prijedlog Upravnog odbora od strane delegata Skupštine, po prethodno sprovedenom javnom pozivu.

Upravni odbor ima mogućnost da u odnosu na prijavljeni broj kandidata skupštini predloži 3 kandidata, a Skupština ima mogućnost da listu predloženih kandidata proširi drugim kandidatima koju su se prethodno prijavili na Javni poziv.

Skupština ima mogućnost da ne odabere predložene kandidate.

Odlukom o izboru članova Nadzornog odbora utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije.

II

Za članove Nadzornog odbora mogu se prijaviti punoljetna lica, ne starija od 33 godine života.

III

Članovi Nadzornog odbora svoju funkciju obavljaju volonterski.

IV

Rad se obavlja po potrebi.

V

Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata udruženja, kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja i tijela unutar organizacije.

Nadzorni odbor podnosi godišnji izvještaj Skupštini udruženja, ima pravo da traži smjenu Upravnog odbora, rukovodstva Skupštine, razrješenje Generalnog sekretara i delegata.

Nadzorni odbor svoje stavove iznosi Skupštini udruženja koja o istim donosi konačnu odluku.

VI

U svrhu prijave na Javni poziv potrebno je poslati CV na e-mail adresu info@unscg.me najkasnije do 02. decembra 2022. godine do 12h.

VII

Svi pojmovi koji se koriste u muškom rodu, obuhvataju iste i u ženskom rodu.