Skoči na sadržaj

Interni konkurs za članove Upravnog odbora i Rukovodstva Skupštine UNSCG

Na osnovu odluke Upravnog odbora, donesene na elektronskoj sjednici održanoj 28.10.2022. godine, Generalni sekretarijat raspisuje

INTERNI KONKURS ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA I RUKOVODSTVA SKUPŠTINE UNSCG

Internim konkursom odabraće se članovi Upravnog odbora i rukovodstva Skupštine Unije srednjoškolaca Crne Gore na period novembar 2022 – novembar 2024. godine.

I

Konkursom se oglašavaju pozicije:

  • Predsjednik Upravnog odbora;
  • Predsjednik Skupštine UNSCG;
  • Četiri člana Upravnog odbora.  

II

Predsjednik Upravnog odbora se bira odlukom Skupštine udruženja. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju predsjednika Udruženja. Za predsjednika može biti postavljeno bilo koje lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat Predsjednika Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.

Predsjednik Upravnog odbora:

• organizuje i vodi operativne poslove;

• zastupa udruženje;

• stara se o zakonitosti rada udruženja i odgovara za zakonitost rada udruženja;

• izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine;

• obavlja poslove koje mu iz svog djelokeruga povjeravaju Upravni odbor i Skupština;

• angažuje konsultante za određene poslove;

• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

III

Predsjednik Skupštine UNSCG se bira odlukom Skupštine udruženja. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju. Za predsjednika Skupštine može biti postavljeno bilo koje lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat Predsjednika Skupštine traje 2 (dvije) godine.

Predsjednik Skupštine udruženja:

  • predsjedava Generalnom Skupštinom;
  • saziva redovna i vanredna zasijedanja Skupštine;
  • stara se o organizaciji Skupštine udruženja;
  • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

IV

Član Upravnog odbora se bira odlukom Skupštine udruženja. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju. Za predsjednika može biti postavljeno bilo koje lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat članu Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.

Nadležnosti Upravnog odbora:

• Bira i zapošljava Generalnog sekretara;

• Priprema predloge akata koje donosi Skupština;

• Priprema predloge programa i planove rada iz nadležnosti Skupštine, kao i

sopstvene;

• Saziva Skupštinu;

• Predlaže godišnje planove rada;

• Podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;

• Operacionalizuje i sprovodi pojedinačne odluke i zaključke Skupštine;

• Pokreće disciplinske postupke protiv članova;

• Obezbeđuje obavljanje poslova predviđenih planom i programom aktivnosti

udruženja;

• Donosi opšta akta i odluke kojima se reguliše rad udruženja;

• Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog Statuta;

• Donosi odluke o saradnji sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

VI

Prijave na Konkurs slati najkasnije do 07. novembra 2022. godine do 12h.

Za prijavu je potrebno dostaviti Prijavni formular.

VII

Kandidat se može prijaviti najviše na dvije pozicije.

VIII

Izbori za novo rukovodstvo Unije srednjoškolaca biće održani na VIII Generalnoj skupštini UNSCG, koja će se održati početkom sljedećeg mjeseca.

Prijavljeni kandidati će biti u obavezi da se predstave članovima rukovodstva organizacije i delegatima Skupštine, u skladu sa objavljenim pozivom i agendom za VIII Generalnu Skupštinu.

Članove novog rukovodstva biraju delegati Skupštine, tajnim glasanjem.

IX

Svi pojmovi koji se koriste u muškom rodu, obuhvataju iste i u ženskom rodu.