Skoči na sadržaj

Izvještaj sa I Generalne Skupštine


Prisutnima je dobrodošlicu poželio Milić Dujović, predsjednik Skupštine UNSCG.
Ispred Ministarstva prosvjete na otvaranju je govorio Veljko Tomić, v.d. generalnog direktora Direktorata za opšte srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
kao i Ivana Vujović, izvršna direktorica ,,NVO Juventas“ koja u saradnji sa Unijom srednjoškolaca realizuje projekat „Srednjoškolski stav“ u sklopu kojeg se i održava pomenuti događaj, kao i Jovan Bojović, predsjednik Upravnog odbora UNSCG.

Jedna od tema o kojoj su govorili direktorica Ispitnog Centra gospođa Dragana Dmitrović i v.d. direktora Zavoda za školstvo, gospodin Radovan Popović bila je ’Srednjoškolci i reforma obrazovanja’, o kojoj su srednjoškolci otvorili diskusiju i razgovarali o problematici u srednjim školama iz kojih dolaze. Fokus je upravo bio na teme koje se tiču kvaliteta obrazovanja, primjeni stručnim predmetima i osposobljavanju srednjoškolaca za tržište rada.

Konstatovano je da je obrazovanje kompleksan sistem i da mu je potrebno vremena kako bi se zaokruzio u jednu cijelinu u kojoj bi svi akteri imali benefit. Učenički parlamenti treba i moraju da učestvuju u radu organa škole, kada je riječ o pitanjima koja se tiču njih samih i da upravo saradnja na relaciji učenik-nastavnik- je ta koja može uvesti određene promjene.

Sledeća tema bila je nova Strategiji za mlade, o kojoj je govorila Jelena Miljanić, Koordinatorka projekta, program UN za osnaživanje mladih. Samoj izradi Strategije je pristupljeno na jedan sasvim inovativan način, gdje će najveću ulogu imati prije svega mladi, a prije svega kvalitetna istraživanja i analize koje su tek u začetku.

Koordinatiri regija su u daljem toku rada upoznali učesnike konferencije sa načinom rada same Unije (osnivanje i rad) i ulogu koju srednjoškolci imaju u svemu tome.

24.10.2015.

Drugog dana, učesnicima se obratio Emir Zulejhić ispred Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Zulejhić ih je upoznao sa radom AsuBiH-a i otvorio diskusiju za zainteresovane srednjoškolce.

U nastavku učesnici su podijeljeni po regijama. Grupama su koordinisali lokalni koordinatori, a govorilo se na temu ’Učenički parlamenti’. Cilj lokalnih koordinatora je bio da prikupe što više informacija o učeničkim parlamentima, da izdvoje najveće probleme i najveće akcije učeničkih parlamenata.

Južna regija (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj)
Mićan Andrijašević –
koordinator aktivnosti južne regije.

Glavni problemi koji su evidentirani : neaktivnost članova, način izbora predstavnika u učeničkim parlamemtima, nedovoljna uključenost i podršku uprave škole, ili čak pretjeranu uključenost uprave i koordinatora parlamenta u tolikoj mjeri da koči rad parlamenta.

Rešenja: motivisanje učenika kroz organizovanje različitih radionica, organizovanje tribina, pospješivanje komunikacije među učenicima

Ispred Upravnog odbora, Generalnoj Skupštini je predsjednik Jovan Bojović podnio na usvajanje Godišnji plan rada Unije srednjoškolaca. Sa 50 glasova za i 2 uzdržana, Godišnji plan je usvojen.

Centralna regija (Kolašin, Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić)
Radosav Razić – k
oordinator aktivnosti centralne regije)

Problemi sa kojima se susreću učenički parlamenti jesu: nedovoljna motivacija, loša saradnja sa Upravom, komunikacija unutar škole.

Rješenja za probleme jesu motivisanje učenika kroz seminare, radionice, igru kao i prenošenju informacija o aktivnostima, prezentacijama i organizovanje tribina. Centralna regija broji 33 delegata.

Sjeverna regija (Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Andrijevica, Rožaje, Plav, Mojkovac)
Anđela Stešević –
Koordinatorka aktivnosti sjeverne regije

Učenički parlamenti fokusirani su na kreiranje manifestacija, kao i obelježavanje određenih datuma poput –„Dan knjige“, „Dan volontera“ itd. Takođe, ne mali broj učeničkih parlamenata organizuje edukativne tribine i predavanja na određene teme. Takvim radom se mogu pohvaliti jedino parlamenti bjelopoljskih škola.

Problemikoji su definisani jesu nerazumijevanje, neefikasnost, nezainteresovanost Uprave kao i u nekim školama nezainteresovani učenici (7-10 članova), neujednačene metode odabira predstavnika u učeničkim parlamentima.

nastradalim studentima 1939. godine koji su protestovali protiv okupacije. Delagati su podijeljeni u grupe, u okviru kojih se diskutovalo o osmisljavanju aktivnosti toga dana, a pitanja koja su pratila samu akciju su ( ŠTA? KO? GDJE? KAKO? SLOGAN!! ). Kao zajednička ideja dogovoreno je da glavna aktivnost bude realizovana u glavnom gradu Podgorici, dok će se propratne aktivnosti organizovati na nivou svake škole, a negdje na lo
kalnom nivou.

Glavna aktivnost same konferencije bila je plan i realizacija ( kreativno osmišljavanje) volonterske akcije „ Dan čojstva“ za koji je određen 15. April 2015. godine, kao datum održavanja iste. Nakon prezentacije koordinatora za međunarodne odnose Filipa Radojevića o samom projektu,primjerima dobre prakse o toj akciji u Evropi, a i regionu i potrebi da se kroz ovakve načine djelovanja ojača društveni aktivizam kod mladih.

Kroz grupni rad diskutovano je o sledećim fazama realizacije projekta: himnoj, sloganu , zaštitnom licu i privrednicima koji mogu biti zainteresovani da kod njih toga dana rade srednjoškolci. Na bazi svih mogućih sugestija, odlučeno je da u narednom periodu se izvrši konkretan plan i program projekta.

25.10.2015.

Tokom zadnjeg dana konferencije, istaknuti su rezultati Unije koji su za tako kratak period postignuti, saradnja sa institucijama koja je na zavidnom nivou, zatim načini bolje komunikacije među učenilčkim parlamentima (a to su facebook i email), kao i budući planovi i saradnje ne samo sa institucijama, vec i međunarodnim organizacijama.

Kao neki od problema koji su istaknuti jeste nedovoljna komunikacija i prenosenje vjerodostojnih informacija između učeničkih parlamenata i same Unije, fokus na konkretnim problemima i rešavanje istih, ali uz kontinuirani rad i osnaživanje kapaciteta upravljačkog tijela same Unije ićiće se da ti problemi budu svedeni na minimum.

U daljem radu Unije glavni fokus će biti u osnaživanju i konstituisanju učeničkih parlamenata, poboljšanju njihove komunikacije sa nastavnim kadrom,kao i između učeničkih parlamenata i same Unije, osmisljavanje konkretnih akcija i projekata.