Skoči na sadržaj

Jovan Bojović

Član Nadzornog odbora

Rođen je 1996. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, opšti smjer. Završio je osnovne studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a trenutno je na specijalističkim studijama.
Prvi je predsjednik Unije srednjoškolaca Crne Gore, u periodu od 2015. do 2017. godine. Funkciju Generalnog sekretara Unije srednjoškolaca Crne Gore obavljao je od 2017. do 2019. godine, a danas se nalazi u Nadzornom odboru ove organizacije. U periodu od dvije godine bio je koordinator Omladinskog centra u Podgorici a bio je i studentski predstavnik na Pravnom fakultetu, u dva navrata.
U toku dosadašnjeg rada bio je više puta angažovan kao trener u oblasti omladinske politike. Učestvovao je u izradi nacionalnih i akcionih planova za mlade, u više navrata. Takođe, bio je član Radnih grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji i izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona stručnom obrazovanju.
Osim omladinskog rada, u odnosu na svoju profesiju, radi i na projektima koji se odnose na zatvorenike/ce i bivše zatvorenike/ce i lica pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori. Jedan je od autora studije “Pravni i institucionalni okvir alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori sa komparativnom analizom – opis tranzicije od izdržavanja kazne do reintegacije u društvo”.
Bio je dio Upravnog odbora Projekta Matra – probacija i alterantivne sankcije.
Član je Međuresorske radne grupe za praćenje realizacije politike azila u Crnoj Gori.
Član je Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore.