Konkurs Generalni sekretar

Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore, na osnovu odluke donese na sjednici Upravnog odbora

održanoj dana  25.03.2021. godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za izbor generalnog sekretara Unije srednjoškolaca Crne Gore

Javnim pozivom odabraće se Generalni sekretar na period od mart 2021 – mart 2022. godine

I

Generalni sekretar se bira odlukom Upravnog odbora po prethodno sprovedenom javnom pozivu.

Odlukom o izboru Generalnog sekretara utvrđuje se dan stupanja na funkciju i dan prestanka funkcije.

II

Za Generalnog sekretara mogu se prijaviti punoljetna lica, srednjoškolci i studenti koja su crnogorski državljani a nemaju navršenih 25 godina života.

III

Sa imenovanim Generalnim sekretarom zaključuje se ugovor o volonterskom radu, uz mogućnost da se zaključi ugovor o stipendiranju. O ugovoru o stipendiranju Upravni odbor donijeće odluku nakon probnog rada koji će trajati mjesec dana, a u skladu sa finansijskom situacijom organizacije.

IV

Rad se obavlja radnim danima u trajanju od 5 (pet) časova i nije fiksno određeno već se određuje o

odnosu na obim i način rada.

V

Generalni sekretar obavlja djelatnosti koje mu povjeri Upravni odbor, u skladu sa Statutom Unije srednjoškolaca

VI

Radi prijave potrebno je poslati CV na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com do 03.04.2021. nakon čega će kandidati biti kontaktirani radi intervjua.