I stepen dodjele bodova

Na osnovu održanog broja sjednica učeničkih parlamenata UNSCG dodjeljuje bodove.
Da bi se bodovao broj održanih sjednica, potrebno je dostaviti izvještaje tj. zapisnike sa sjednica ovjerene od strane uprave škole. Takođe, da bi sjednica bila uvažena i bodovana, potrebno je da prisustvuje najmanje pola od ukupnog broja članova učeničkog parlamenta.
Zapisnici se šalju u elektronskoj formi na kraju svakog mjeseca na e-mail adresu UNSCG takmicenjeup@gmail.com sa naznakom za takmičenje za najbolji učenički parlament, a bodovi se dodaju pri zaključenju takmičenja.

Napomena: Svakog mjeseca će biti vršena analiza dospjelih zapisnika i na osnovu njih će biti izvršena eventualna korekcija bodova, jer će biti uvažene i bodovane samo one aktivnosti koje su u zapisnicima navedene.

Broj sjednicaBroj bodova
0-51
5-102
10-153
15-204
20+5

II stepen dodjele bodova

II stepen dodjele bodova vrši se na osnovu kategorije aktivnosti koje je realizovao Učenički parlament.
Nakon svake aktivnosti, bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijumima.

Kategorija aktivnostiBroj bodova
Osnovne aktivnosti (grupe i stranice na
drštvenim mrežama, posteri, ukrasavanje
enterijera…)
2
Istraživanja među učenicima I (ankete do
80 ispitanika, sa analizom)
2
Istraživanja među učenicima II (ankete
preko 80 ispitanika, sa analizom)
3
Ekološka akcija3
Edukativne tribine I (prezentacija,
predavanje od strane profesora škole)
3
Edukativne tribine II (pane diskusija,
tribina sa različitim sadržajima)
4
Kulturna manifestacija3
Humanitarna akcija4
Kulturno-humanitarna aktivnost5
Sportske aktivnosti I (utakmica, kros..)2
Sportske aktivnosti II (takmičenje)4
Ostale aktivnosti3

III stepen dodjele bodova

Bodovi će biti dodjeljivani i na osnovu ostvarene saradnje.

Vid saradnje UPBroj bodova
Saradnja na opštinskom nivou (srednje
škole)
2
Saradnja sa osnovnim školama2
Međuopštinska saradnja5
Međunarodna saradnja7

IV stepen dodjele bodova

UNSCG će bodovati i promociju aktivnosti.

Vidljivost/promocijaBroj bodova
Mediji2

V stepen dodjele bodova

UNSCG će dodjeljivati i dodatne bodove za realizovane aktivnosti u sljedećim slučajevima:

Slučajevi za dodjelu dodatnih bodovaBroj bodova
Ukoliko aktivnosti prisustvje stručno lice iz
oblasti u kojoj se aktivnost organizuje
1
Ako se aktivnost sprovodi na inicijativu
UNSCG
1
Ako je aktivnost posjećena u velikom broju
(preko 100 prisutnih)
1