Jovan Bojović

Član Nadzornog odbora

O meni

Rođen je 12.09.1996. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, opšti smjer.
Student je specijalističkih studija na Pravnom fakultetu.
Omladinski je aktivista i njegov rad je usmjeren na srednjoškolsku i studentsku populaciju.
Prvi je predsjednik Unije srednjoškolaca Crne Gore, u periodu od 2015. do 2017. godine. Funkciju Generalnog sekretara Unije srednjoškolaca Crne Gore obavjljao je od 2017. do 2019. godine, a danas se nalazi u Nadzornom odboru ove organizacije.
Jovan je saradnik na projektima u NVO Juventas, jedan je od koordinatora Omladinskog centra u Podgorici a bio je i studentski predstavnik na Pravnom fakultetu, u dva navrata.
U toku dosadašnjeg rada bio je više puta angažovan kao trener u oblasti omladinske politike.
Učestvovao je u izradi nacionalnih i akcionih planova za mlade, u više navrata. Takođe, bio je član Radnih grupa za izmjene i dopune Zakona o gimnaziji i stručnom obrazovanju.