Unija srednjoškolaca Crne Gore objavljuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom, za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje u okviru projekta Raise Your Voice.

Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 28. februar 2019.

Opšti cilj Konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.

Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasi: Karijerno savjetovanje; Mladi i kultura; Prevencija vršnjačkog nasilja; Zaštita životne sredine.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 100€ do maksimalnog iznosa do 1 000€.

Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 4 000€.

Svi projekti moraju biti realizovani do kraja 2019. godine.

Na konkurs se dostavljaju:      anex1 – Aplikaciona prijava
anex2 – Aplikaciona forma
anex3 – Budžet

Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 28. februara 2018. godine do 12h na e-mail adresu akcionidan@gmail.com ili poštom na adresu ul. Omladinskih brigada br. 6, Podgorica 81 000.

Pitanja u vezi sa Konkursom se mogu postavljati putem e-maila akcionidan@gmail.com ili putem telefona na broj: 069 597 130

DOKUMNETACIJA:

anex 1 – Aplikaciona prijava
anex 2 – Aplikaciona forma
anex 3- Budžet